نوشته شده توسط : ali

بارکد خوان میوا MBS-3615 Combo

  1,450,000 1 روز و 2ساعت و11 دقیقه و 42 ثانیه قبل
بارکد خوان هانیول Orbit 7120 1,550,000 1 روز و 2ساعت و11 دقیقه و 42 ثانیه قبل
بارکد خوان باسیم میندئو MD2250AT 1,950,000 1 روز و 2ساعت و11 دقیقه و 42 ثانیه قبل
بارکد خوان بی سیم میندئو 3390 5,500,000 1 روز و 2ساعت و11 دقیقه و 42 ثانیه قبل
بارکد خوان باسیم رومانس LS-1743 1,950,000 1 روز و 2ساعت و11 دقیقه و 43 ثانیه قبل
بارکد خوان بی سیم رومانس ROMANS LS-1245W 6,500,000 1 روز و 2ساعت و11 دقیقه و 43 ثانیه قبل
بارکد خوان باسیم رومانس LD-2130B 2,100,000 1 روز و 2ساعت و11 دقیقه و 43 ثانیه قبل
بارکد خوان اکسیوم PDT 8223 6,750,000 1 روز و 2ساعت و11 دقیقه و 43 ثانیه قبل
بارکد خوان اکسیوم ایکس 2290 1,800,000 1 روز و 2ساعت و11 دقیقه و 43 ثانیه قبل
بارکد خوان باسیم هانی ول Voyager 1250g 2,950,000 1 روز و 2ساعت و11 دقیقه و 43 ثانیه قبل
بارکد خوان باسیم دیتا لاجیک Gryphon GD-4430 6,850,000 1 روز و 2ساعت و11 دقیقه و 43 ثانیه قبل
بارکد خوان دیتالاجیک لایت QW 2100 2,180,000 1 روز و 2ساعت و11 دقیقه و 43 ثانیه قبل
بارکد خوان باسیم دیتالاجیک Magellan 2200 1,180,000 1 روز و 2ساعت و11 دقیقه و 43 ثانیه قبل
بارکد خوان باسیم دیتالاجیک Magellan 3200 11,500,000 1 روز و 2ساعت و11 دقیقه و 43 ثانیه قبل
بارکد خوان باسیم دیتا لاجیک HERON HD3130 4,050,000 1 روز و 2ساعت و11 دقیقه و 43 ثانیه قبل
بارکد خوان باسیم میندئو MD6800 6,100,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
بار کد خوان آواسیس ACS-001 CCD 1,250,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
بارکد خوان باسیم دیتالاجیک QW2100 2,180,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
بارکد خوان بی سیم میندئو MS3390 5,750,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
بارکد خوان لیزری رومانس LS-2000 8,650,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی هاناسیس M7-II 36,000,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
بارکد خوان دیتالاجیک Quick Scan M 8,800,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
بارکد خوان باسیم دیتالاجیک Magellan 800 8,050,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
بار کد خوان نیکیتا Hubble-BC-5000 1,350,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
بارکد خوان باسیم دیتالاجیک QD2100 2,520,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
بارکد خوان دیتا لاجیک Lite PS2 2,450,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
کشو پول نیکیتا CK-420 1,650,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
بارکد خوان بی سیم میندئو CS3290 8,650,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
بارکد خوان میندئو 2250 1,950,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
بارکد خوان لیزری سیمبل LS2208 3,250,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
بار کد خوان آواسیس ACS-3190 2,300,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
بارکد خوان رابین RS-1100 2,050,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
بارکد خوان رابین RS-1200 1,500,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی پارتنر PT 6215 40,000,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
کشوی پول بیکسلون BC460 1,850,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
بارکد خوان اکسیوم اچ اس 2202 5,500,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
بارکد خوان لیزری رومانس LS-1000 6,500,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
بارکد خوان لیزری چندپرتوی دیتا لاجیک Magellan 2200 11,500,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
صندوق پوز فروشگاهی هایسنس hk-700a 28,000,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل
کشوی پول بیکسلون BC410 2,200,000 1 روز و 8ساعت و7 دقیقه و 15 ثانیه قبل

 

صندوق فروشگاهی ای کلاس CR6X

  9,300,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی Partner SP800 33,500,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان نوری دیتا لاجیک Gryphon M4130 11,800,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی لمسی نیکیتا AirPos A5 26,000,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بار کد خوان آواسیس ALS-001 2,500,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی نیکیتا NeoPos 3266 24,300,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان میندئو 5250 2,400,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان دو بعدی میندئو MD6100 6,000,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان باسیم میندئو MD-6200AT 5,550,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان دیتا لاجیک Heron HD3100 4,400,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی دارا EZ45-E 23,500,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان بی سیم تایسون YZB2013 5,750,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان هانیول Xenon 1902 25,000,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان هانیول Voyager 1202g 12,300,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی و فیش پرینتر تایسون 22,700,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان دیتالاجیک QD2100 2,550,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان اکسیوم اچ اس 4012 3,200,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان بی سیم میندئو MINDEO CS3290-1D 8,800,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان هانیول Hyperion 1300g 3,450,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان بی سیم دیتالاجیک Gryphon 4400 6,900,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان میوا MBS-4680 2,900,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان بی سیم تایسون دو بعدی K3000 5,650,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی تارو TC9000 8,900,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
کشو پول 4 خانه تایسو 2,600,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان دیتا لاجیک Quick Scan I QD2131 2,600,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی نیکیتا iCash A715 37,000,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان Barcode Honeywell- MS5145 2,400,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان تایسون TY2012 1,400,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان بی سیم دیتالاجیک QM2430 12,200,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
صندوق پوز فروشگاهی پوزیفلکس KS7217 43,000,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان پوزیفلکس CD-3860 3,500,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
صندوق پوز فروشگاهی پوزیفلکس KS 6715 34,000,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان پوزیفلکس MK-5145 2,900,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی پوزیفلکس XP 3315 33,000,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی رادین RC7000 9,450,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی پوزیفلکس KS 7215 39,800,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان هانیول ویاگر 1400g 9,500,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان بی سیم زبکس Z-9000 14,000,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان رابین R2100 5,850,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل
بارکد خوان لیزری موتورولا LS2208 3,800,000 1 روز و 8ساعت و8 دقیقه و 30 ثانیه قبل

صندوق فروشگاهی اکسیوم TS015

  18,500,000 1 روز و 8ساعت و9 دقیقه و 26 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی سنور ISPOS 255WP 500,000 1 روز و 8ساعت و15 دقیقه و 29 ثانیه قبل
بارکد خوان اسکوپ WNC-3080g PS2 2,200,000 1 روز و 9ساعت و47 دقیقه و 34 ثانیه قبل
بارکد خوان اسکوپ WNC-3080g USB 2,000,000 1 روز و 9ساعت و47 دقیقه و 34 ثانیه قبل
ترازو دیجیتال پرینتر دار ویستا پی توزین صدر 500,000 1 روز و 11ساعت و17 دقیقه و 33 ثانیه قبل
بارکد خوان دیتا لاجیک QuickScan I QM2131 2,550,000 1 روز و 12ساعت و53 دقیقه و 1 ثانیه قبل
بارکد خوان نوری دیتا لاجیک Gryphon M4430 9,600,000 1 روز و 12ساعت و53 دقیقه و 1 ثانیه قبل
بارکد خوان دیتا لاجیک QuickScan QM2130 2,600,000 1 روز و 12ساعت و53 دقیقه و 2 ثانیه قبل
بارکد خوان باسیم دیتالاجیک COBALTO CO5330 7,750,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
کشوی پول بیکسلون BC425 1,650,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
بارکد خوان باسیم دیتالاجیک TD-1100 2,300,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
بارکد خوان بی سیم دیتالاجیک Datalogic Gryphon M41 10,650,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی و فیش پرینتر تایسون 3,450,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
صندوق پوز فروشگاهی پوزبانک AnyShop E2 33,000,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی Aures-sango D2550 44,950,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
صندوق مکانیزه فروشگاهی پوزبانک BLUO Atom 32,500,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
صندوق مکانیزه فروشگاهی پوزبانک BLUO i3 48,000,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
بارکد خوان بی سیم دیتالاجیک Datalogic Quickscan M 9,350,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
صندوق پوز فروشگاهی پار POS PAR Everserv 500 30,000,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
بارکد خوان باسیم زبکس Z-3190 3,290,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
بارکد خوان باسیم اسکای نت SC-150N 1,750,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
پرفراژ برقی مهر EC-3A 2,600,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
بارکدخوان لیزری اسکار OS60LWW 1,150,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
بارکد خوان Barcode Scanner Zebex Z-3190BT 8,000,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
صندوق مکانیزه فروشگاهی اوکی پوز k-9000 35,900,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
تست اسکناس رمو 528 470,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
صندوق مکانیزه فروشگاهی میوا MP-3615 22,500,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
بارکد خوان بی سیم زبکس Z3190BT 8,100,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
تست اسکناس رمو 18M 200,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
بارکد خوان میوا 3615 1,900,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 41 ثانیه قبل
بارکد خوان اکسیوم V6 1,290,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 42 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی اوکی پوز K-9000 Dual Monitor 35,500,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 42 ثانیه قبل
بارکد خوان میندئو 6200 5,750,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 42 ثانیه قبل
صندوق مکانیزه فروشگاهی اوکی پوز I-1500 29,200,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 42 ثانیه قبل
صندوق مکانیزه فروشگاهی اوکی پوز I-9000 32,000,000 1 روز و 13ساعت و23 دقیقه و 42 ثانیه قبل
بارکد خوان نوری دیتا لاجیک Quick Scan I 2,350,000 1 روز و 14ساعت و21 دقیقه و 10 ثانیه قبل
بارکد خوان چند پرتوه لیزری هانیول Solaris 7820 11,000,000 1 روز و 14ساعت و21 دقیقه و 10 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی پوزبانک Imprex D25 33,000,000 1 روز و 14ساعت و21 دقیقه و 10 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی POS Oscar- 9000D Plus 9,250,000 1 روز و 14ساعت و21 دقیقه و 10 ثانیه قبل
بارکد خوان نوری Canadit Ca-3100 1,650,000 1 روز و 14ساعت و21 دقیقه و 10 ثانیه قبل

صندوق فروشگاهی Aures Nino

  38,500,000 1 روز و 14ساعت و22 دقیقه و 5 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی لمسی زوآ zp-100 31,500,000 1 روز و 14ساعت و22 دقیقه و 5 ثانیه قبل
بارکد خوان پیدیون BI-300 Bluetooth Scanner 4,500,000 1 روز و 14ساعت و22 دقیقه و 5 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی Aures W-TOUCH 41,000,000 1 روز و 14ساعت و22 دقیقه و 5 ثانیه قبل
صندوق فروشگاهی لمسی استون STP015 19,500,000 1 روز و 14ساعت و22 دقیقه و 5 ثانیه قبل
بارکدخوان سینو F780WD 1,800,000 1 روز و 14ساعت و22 دقیقه و 5 ثانیه قبل
بارکدخوان سینو F780 3,500,000 1 روز و 14ساعت و22 دقیقه و 5 ثانیه قبل
بارکد خوان دستی رابین آر اس 5900 7,850,000 1 روز و 14ساعت و22 دقیقه و 5 ثانیه قبل
بارکدخوان لیزری (اسکار) Barcod Scaner Oscar- OS90L 1,350,000 1 روز و 14ساعت و22 دقیقه و 5 ثانیه قبل
صندوق پوز فروشگاهی تایسو Zircon POP-950 3,900,000 1 روز و 14ساعت و22 دقیقه و 5 ثانیه قبل
بارکد خوان سینو F680BT 9,800,000 1 روز و 14ساعت و22 دقیقه و 5 ثانیه قبل
صندوق مکانیزه فروشگاهی پارتنر SP810 27,000,000 1 روز و 14ساعت و22 دقیقه و 5 ثانیه قبل
بارکد خوان هانیول Xenon 1900 9,650,000 1 روز و 14ساعت و22 دقیقه و 5 ثانیه قبل
بارکد خوان زبکس Z-3100 5,800,000 1 روز و 16ساعت و36 دقیقه و 29 ثانیه قبل
بارکد خوان یک بعدی زبکس Z-6180 1,200,000 2 روز و 34ساعت و2 دقیقه و 24 ثانیه قبل
بارکد خوان مارسون 500,000 3 روز و 2ساعت و23 دقیقه و 56 ثانیه قبل
بارکد خوان یونیتک MS320 50,000 7 روز و 38ساعت و2 دقیقه و 14 ثانیه قبل


:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali
نوین رایان
 
 

برندهای هارد اکسترنال | HDD External

توشیبا TOSHIBA ترنسند Transcend سیلیکون پاور silicon power ای دیتا Adata وسترن دیجیتال western digital سیگیت seagate

لیست قیمت هارد اکسترنال | HDD External

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
قیمت External HDD Adata HD720 2TB
قیمت از 3,900,000
قیمت تا 4,400,000
قیمت External HDD Adata HD710A 1TB
قیمت از 2,380,000
قیمت تا 2,920,000
Adata HD710M 2TB External HDD
قیمت از 4,200,000
قیمت تا 4,390,000
قیمت Silicon power Armor A65 1TB External HDD
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,840,000
قیمت Silicon power Armor A65 2TB External HDD
قیمت از 3,990,000
قیمت تا 4,870,000
قیمت Adata My Passport - 1TB External HDD
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 2,770,000
ADATA Dashdrive HV620 External Hard Drive-1TB
قیمت از 1,900,000
قیمت تا 2,510,000
ADATA NH13 External Hard Drive-2TB
قیمت از 3,600,000
قیمت تا 3,990,000
قیمت External HDD Adata Classic HV100 1TB
قیمت از 2,080,000
قیمت تا 2,440,000
قیمت External HDD Adata Classic HV100 2TB
قیمت از 3,630,000
قیمت تا 3,630,000
قیمت External HDD Adata HD710A 2TB
قیمت از 3,980,000
قیمت تا 4,360,000
قیمت Western Digital My Book - 4TB External HDD
قیمت از 4,620,000
قیمت تا 7,500,000
Adata DashDrive Durable HD650 External HDD-1TB
قیمت از 2,120,000
قیمت تا 2,780,000
ADATA HD710A 1TB HDD External
قیمت از 2,340,000
قیمت تا 2,950,000
قیمت External HDD Adata HM900 4TB
قیمت از 6,550,000
قیمت تا 6,900,000
Adata HD710 External Hard Drive-1TB
قیمت از 2,750,000
قیمت تا 3,900,000
ADATA Dashdrive HV620 External Hard Drive-2TB
قیمت از 3,400,000
قیمت تا 3,580,000
ADATA NH13 External Hard Drive-1TB
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,660,000
Adata Choice HC500 External Hard Drive 2TB
قیمت از 3,650,000
قیمت تا 3,930,000
قیمت External HDD Adata HD720 1TB
قیمت از 2,490,000
قیمت تا 2,920,000
قیمت External HDD Adata HM900 2TB
قیمت از 3,090,000
قیمت تا 3,690,000
قیمت External HDD Adata HM900 3TB
قیمت از 4,190,000
قیمت تا 4,990,000
قیمت External HDD Adata HM900 6TB
قیمت از 8,250,000
قیمت تا 9,650,000
قیمت Silicon power Armor A80 2TB External HDD
قیمت از 4,110,000
قیمت تا 4,870,000
ADATA HD710A 2TB HDD External
قیمت از 3,690,000
قیمت تا 4,360,000
Silicon power SP Armor A60 1TB ExternalHard
قیمت از 2,370,000
قیمت تا 2,750,000
قیمت Silicon power SP Diamond D06 1TB External HDD
قیمت از 2,620,000
قیمت تا 2,620,000
Silicon Power A80 2TB Hard External
قیمت از 4,050,000
قیمت تا 4,510,000
قیمت Silicon power SP Diamond D06 2TB External HDD
قیمت از 3,920,000
قیمت تا 4,680,000
قیمت Silicon power Stream S03 1TB External HDD
قیمت از 2,180,000
قیمت تا 2,620,000
Western Digital My Passport Ultra 1TB HDD External
قیمت از 1,960,000
قیمت تا 2,500,000
قیمت Western Digital My Passport - 2TB External HDD
قیمت از 2,940,000
قیمت تا 3,730,000
قیمت Western Digital Elements - 1TB External HDD
قیمت از 1,870,000
قیمت تا 2,450,000
قیمت HARD EXTERNAL 25H3 TRANSCEND StoreJet 1TB
قیمت از 2,790,000
قیمت تا 2,790,000
Western Digital My Cloud 4TB NAS Storage
قیمت از 6,750,000
قیمت تا 7,250,000
قیمت Adata Choice HC500 External Hard Drive 1TB
قیمت از 2,290,000
قیمت تا 2,680,000
قیمت Western Digital Elements - 2TB External HDD
قیمت از 2,790,000
قیمت تا 3,470,000
هارد اکسترنال مای پسپورد الترا 1 ترابایت
قیمت از 1,960,000
قیمت تا
 

برندهای هارد اکسترنال | HDD External

وسترن دیجیتال western digital سیلیکون پاور silicon power ترنسند Transcend ای دیتا Adata توشیبا TOSHIBA سیگیت seagate

لیست قیمت هارد اکسترنال | HDD External

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Transcend StoreJet 25M3 1TB ExternalHard
قیمت از 2,310,000
قیمت تا 2,790,000
Transcend StoreJet 25M3 2TB ExternalHard
قیمت از 3,600,000
قیمت تا 4,220,000
Western Digital My Passport 2TB HDD External
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,580,000
قیمت Western Digital My Passport Ultra Metal Edition 1tb
قیمت از 2,370,000
قیمت تا 2,580,000
قیمت Seagate Backup Plus Slim - 1TB External HDD
قیمت از 1,900,000
قیمت تا 2,580,000
قیمت Seagate Expansion Portable 1TB External HDD
قیمت از 1,790,000
قیمت تا 2,450,000
Silicon power Armor A80 1TB External HDD
قیمت از 2,540,000
قیمت تا 3,050,000
قیمت Western Digital My Book - 3TB External HDD
قیمت از 369,000
قیمت تا 5,300,000
Seagate Backup Plus Slim 2TB External Hard Drive
قیمت از 2,890,000
قیمت تا 3,630,000
Adata Nobility NH03 USB 3.0 External Hard Drive-3TB
قیمت از 3,950,000
قیمت تا 3,950,000
قیمت Silicon power Armor A65M 1TB External HDD
قیمت از 2,750,000
قیمت تا 2,750,000
قیمت Silicon power Armor A65M 2TB External HDD
قیمت از 4,350,000
قیمت تا 4,350,000
Seagate Expansion Portable 2TB USB3 HDD External
قیمت از 3,240,000
قیمت تا 3,240,000
Seagate Expansion Portable 1TB USB3 HDD External
قیمت از 2,380,000
قیمت تا 2,380,000
SILICON POWER ARMOR A65 1TB EXTERNAL HARD DRIVE
قیمت از 2,590,000
قیمت تا 3,070,000
قیمت Seagate Expansion Portable 2TB External HDD
قیمت از 2,640,000
قیمت تا 3,350,000
SILICON POWER ARMOR A85 2TB EXTERNAL HARD DRIVE
قیمت از 4,990,000
قیمت تا 4,990,000
SILICON POWER ARMOR A85 1TB EXTERNAL HARD DRIVE
قیمت از 3,180,000
قیمت تا 3,180,000
قیمت Silicon power Armor A15 1TB External HDD
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
Silicon Power 1TB External Hard Drive
قیمت از 2,210,000
قیمت تا 2,210,000
قیمت Silicon power Armor A30 1TB External HDD
قیمت از 2,370,000
قیمت تا 2,370,000
قیمت Silicon power Armor A15 2TB External HDD
قیمت از 4,100,000
قیمت تا 4,100,000
قیمت Silicon power Armor A30 2TB External HDD
قیمت از 3,780,000
قیمت تا 3,780,000
قیمت Silicon power Diamond D03 1TB External HDD
قیمت از 2,170,000
قیمت تا 2,170,000
قیمت Adata Choice HV620 External Hard Drive 3TB
قیمت از 5,750,000
قیمت تا 5,750,000
قیمت Seagate Backup Plus Slim 500GB External HDD
قیمت از 1,890,000
قیمت تا 1,890,000
قیمت Adata Choice HC500 External Hard Drive 500GB
قیمت از 1,840,000
قیمت تا 1,840,000
Western Digital My Cloud 3TB NAS Storage
قیمت از 5,250,000
قیمت تا 5,250,000
Western Digital My Cloud 2TB WDBCTL0020HWT-EESN NAS Storage
قیمت از 4,590,000
قیمت تا 4,590,000
Transcend StoreJet H3 1TB ExternalHard
قیمت از 000
قیمت تا 000
قیمت Silicon power power Diamond D05 1TB External HDD
قیمت از 000
قیمت تا
 
 

برندهای هارد دیسک SSD | HDD

لکسار Lexar سن دیسک SanDisk اینتل INTEL اچ پی HP توشیبا TOSHIBA کینگستون Kingston ای دیتا Adata کورسیر Corsair هیتاچی Hitachi کینگ مکس kingmax پایونیر Pioneer سامسونگ SAMSUNG کینگ دیان KingDian وسترن دیجیتال western digital ژل Geil سیگیت seagate پلکستور Plextor سیلیکون پاور silicon power ای ام دی AMD

قیمت هارد دیسک HDD | قیمت هارد دیسک SSD

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP Used ProLiant DL360 G7 E5640 Rackmount Server
قیمت از 35,000,000
قیمت تا 35,000,000
Samsung 850 EVO SSD Hard-250GB
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 4,400,000
Samsung 850 Pro SSD Drive-512GB
قیمت از 8,100,000
قیمت تا 9,900,000
Samsung 850 EVO SSD Hard-1T
قیمت از 11,100,000
قیمت تا 12,790,000
Samsung 850 EVO SSD Hard-500GB
قیمت از 5,950,000
قیمت تا 7,200,000
Samsung 850 Pro SSD Hard-128GB
قیمت از 2,870,000
قیمت تا 4,500,000
Samsung 256GB-M.2 2280 Pro 950 SSD Hard
قیمت از 8,390,000
قیمت تا 9,590,000
Samsung 2TB 850 EVO SSD
قیمت از 26,900,000
قیمت تا 26,900,000
Samsung 850 Pro SSD Drive-256GB
قیمت از 4,480,000
قیمت تا 6,590,000
Samsung 850 EVO SSD Hard-2TB
قیمت از 26,900,000
قیمت تا 26,900,000
Samsung 512GB-M.2 2280 Pro 950 SSD Hard
قیمت از 14,990,000
قیمت تا 17,490,000
Samsung 256GB 950 PRO SSD Hard
قیمت از 8,490,000
قیمت تا 9,590,000
Samsung 750 EVO SSD Hard-120GB
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,950,000
Samsung 750 EVO SSD Hard-250GB
قیمت از 2,650,000
قیمت تا 3,990,000
Samsung 850 PRO SSD Hard-2T
قیمت از 34,500,000
قیمت تا 34,500,000
قیمت Silicon Power SSD 240GB Hard
قیمت از 3,630,000
قیمت تا 3,630,000
قیمت Western Digital HDD-Black / 4TB
قیمت از 7,500,000
قیمت تا 8,050,000
قیمت Western Digital WD10PURX HDD
قیمت از 1,890,000
قیمت تا 2,170,000
قیمت HDD-Seagate 4TB / 7200RPM - 64MB
قیمت از 5,270,000
قیمت تا 5,270,000
قیمت Western Digital WD20PURX HDD
قیمت از 2,690,000
قیمت تا 3,210,000
قیمت Western Digital HDD AV-GP Series WD40PURX
قیمت از 5,240,000
قیمت تا 6,070,000
قیمت Western Digital HDD -Black-2TB
قیمت از 4,390,000
قیمت تا 4,750,000
قیمت Western Digital Red - 1TB HDD
قیمت از 2,320,000
قیمت تا 3,250,000
Western Digital Black WD1003FZEX 1TB Internal Hard Drive
قیمت از 2,560,000
قیمت تا 3,150,000
قیمت Western Digital Blue - 1TB - 64MB HDD
قیمت از 1,595,000
قیمت تا 2,050,000
قیمت Western Digital Red - 4TB HDD
قیمت از 5,540,000
قیمت تا 7,500,000
قیمت Seagate 1TB-7200RPM - 64MB HDD
قیمت از 1,610,000
قیمت تا 1,980,000
قیمت Western Digital Red - 2TB HDD
قیمت از 3,040,000
قیمت تا 4,350,000
Toshiba P300 HDWD120 Internal Hard Drive-2TB
قیمت از 2,210,000
قیمت تا 2,860,000
Toshiba P300 HDWD105 Internal Hard Drive-500GB
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,700,000
Toshiba P300 HDWD110 Internal Hard Drive-1TB
قیمت از 1,515,000
قیمت تا 1,920,000
SSD Intel M-SATA 525 Series 120GB
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Western Digital blue 320GB Hard Drive
قیمت از 570,000
قیمت تا 700,000
قیمت Western Digital Purple 2TB HDD
قیمت از 2,690,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت Western Digital Purple 1TB HDD
قیمت از 1,850,000
قیمت تا 2,200,000
قیمت Kingmax Hard Disk SSD SMU35
قیمت از 3,490,000
قیمت تا 3,490,000
قیمت Western Digital WD5000AUDX HDD
قیمت از 800,000
قیمت تا 1,450,000
Corsair Force LE 120GB Sata3 Hard SSD
قیمت از 1,970,000
قیمت تا

برندهای هارد دیسک SSD | HDD

توشیبا TOSHIBA کورسیر Corsair ای دیتا Adata لکسار Lexar ای ام دی AMD اچ پی HP وسترن دیجیتال western digital اینتل INTEL سیلیکون پاور silicon power کینگستون Kingston سیگیت seagate هیتاچی Hitachi سامسونگ SAMSUNG پلکستور Plextor ژل Geil پایونیر Pioneer سن دیسک SanDisk کینگ مکس kingmax کینگ دیان KingDian

قیمت هارد دیسک HDD | قیمت هارد دیسک SSD

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Adata Premier Pro SP900 Internal SSD Hard-128GB
قیمت از 1,950,000
قیمت تا 2,600,000
Adata Premier Pro SP900 SSD Hard-256GB
قیمت از 3,400,000
قیمت تا 4,430,000
قیمت Adata XPG SX900-128GB Internal SSD Drive
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 2,930,000
Adata SSD Memory Card Premier Pro SP920 - 256GB
قیمت از 4,700,000
قیمت تا 4,750,000
قیمت Adata XPG SX900-512GB Internal SSD Drive
قیمت از 8,250,000
قیمت تا 8,400,000
Samsung 1024GB Pro 850 SSD Hard
قیمت از 15,950,000
قیمت تا 17,500,000
Samsung 120GB Pro 850 SSD Hard
قیمت از 2,870,000
قیمت تا 4,500,000
قیمت Adata SSD Memory Card Premier Pro SP910-512GB
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 8,000,000
Seagate ST2000VX003-2TB Surveillance HDD
قیمت از 3,150,000
قیمت تا 3,400,000
Seagate ST3000VX000 3TB Surveillance HDD
قیمت از 4,400,000
قیمت تا 4,400,000
قیمت Western Digital Green - 500GB HDD
قیمت از 1,150,000
قیمت تا 12,700,000
Hitachi 2TB 3.5 Inch HDD
قیمت از 1,900,000
قیمت تا 1,900,000
قیمت Western Digital Green - 4TB HDD
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 5,500,000
Hitachi Deskstar 500GB 3.5 Inch HDD
قیمت از 1,150,000
قیمت تا 1,150,000
قیمت Western Digital HDD-Green - 2TB
قیمت از 1,750,000
قیمت تا 2,560,000
قیمت Western Digital Green - 3TB HDD
قیمت از 3,280,000
قیمت تا 4,100,000
هارد دیسک Western Digital Blue / 500GB - 16MB
قیمت از 1,070,000
قیمت تا 1,220,000
هارد دیسک Western Digital Blue 320GB
قیمت از 570,000
قیمت تا 750,000
هارد دیسک Western Digital Blue / 250GB
قیمت از 470,000
قیمت تا 630,000
هارد دیسک Western Digital Blue / 160GB
قیمت از 370,000
قیمت تا 500,000
Hitachi 1TB 3.5 Inch HDD
قیمت از 1,190,000
قیمت تا 1,750,000
Hitachi 500GB 3.5 Inch HDD
قیمت از 1,150,000
قیمت تا 1,150,000
قیمت Western Digital HDD-Green - 1TB
قیمت از 1,450,000
قیمت تا 2,100,000
Toshiba Enterprise 2TB SATA MG03ACA200 Hdd
قیمت از 50,000
قیمت تا 50,000
Samsung 850 EVO SSD Hard-120GB
قیمت از 2,390,000
قیمت تا 3,100,000
Samsung 850 Pro SSD Drive-1T
قیمت از 15,750,000
قیمت تا 17,990,000
Samsung 512GB 950 PRO SSD Hard
قیمت از 17,490,000
قیمت تا 19,050,000
قیمت Adata XPG SX900-256GB Internal SSD Drive
قیمت از 4,350,000
قیمت تا 5,050,000
Western Digital Purple 6TB WD60PURX HDD Surveillance
قیمت از 8,320,000
قیمت تا 9,900,000
Western Digital Purple 8TB WD80PURX HDD
قیمت از 13,400,000
قیمت تا 13,400,000
Western Digital Blue WD20EZRZ 2T Internal Hard Drive
قیمت از 2,600,000
قیمت تا 2,600,000
KingSton V300 SSD Hard-120GB
قیمت از 1,780,000
قیمت تا 1,780,000
هارد دیسک Western Digital Red-6TB
قیمت از 8,600,000
قیمت تا 12,350,000
هارد دیسک Western Digital Black 3TB
قیمت از 3,590,000
قیمت تا 3,590,000
هارد دیسک Western Digital Red-5TB
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 9,750,000
قیمت Corsair SSD HDD Neutron XT 240GB
قیمت از 3,750,000
قیمت تا
 

برندهای هارد دیسک SSD | HDD

توشیبا TOSHIBA کورسیر Corsair ای دیتا Adata سامسونگ SAMSUNG هیتاچی Hitachi اچ پی HP سیگیت seagate وسترن دیجیتال western digital کینگ دیان KingDian ای ام دی AMD سن دیسک SanDisk کینگستون Kingston پایونیر Pioneer کینگ مکس kingmax ژل Geil سیلیکون پاور silicon power اینتل INTEL لکسار Lexar پلکستور Plextor

قیمت هارد دیسک HDD | قیمت هارد دیسک SSD

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
SSD drive kingdian msata 60 GB
قیمت از 1,700,000
قیمت تا 1,700,000
KingDian S180 60GB SSD
قیمت از 1,700,000
قیمت تا 1,700,000
اس اس دی کینگ دیان S200 - 120GB
قیمت از 1,970,000
قیمت تا 1,970,000
قیمت Adata Premier Pro SP600 64GB Internal SSD Drive
قیمت از 1,650,000
قیمت تا 1,650,000
اس اس دی Corsair Force GS - 240GB
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 5,500,000
قیمت Western Digital WD30PURX HDD
قیمت از 3,290,000
قیمت تا 3,500,000
قیمت Corsair HDD SSD Force LS 120GB
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
قیمت Corsair SSD HDD Force LS SATA3 - 240GB
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 2,800,000
اس اس دی Corsair Neutron GTX 120GB
قیمت از 1,950,000
قیمت تا 1,950,000
Adata SU800 128GB SSD Hard
قیمت از 2,160,000
قیمت تا 4,200,000
seagate Hard Disk surveillance 2T
قیمت از 2,690,000
قیمت تا 3,200,000
hard disk Seagate surveillance Series ST-2000
قیمت از 2,380,000
قیمت تا 3,000,000
hard disk Seagate surveillance Series ST-4000
قیمت از 5,300,000
قیمت تا 5,300,000
seagate Hard Disk surveillance 3T
قیمت از 3,400,000
قیمت تا 4,200,000
Seagate Surveillance-1TB Internal Hard Drive
قیمت از 1,680,000
قیمت تا 2,220,000
Western Digital Blue WD40EZRZ 4T Internal Hard Drive
قیمت از 5,150,000
قیمت تا 5,150,000
Kingston HyperX Fury SSD Hard-120GB
قیمت از 1,900,000
قیمت تا 1,900,000
KingSton V300 SSD Hard-240GB
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,300,000
AMD Radeon R3 SSD Hard-120GB
قیمت از 1,950,000
قیمت تا 1,950,000
AMD Radeon R3 SSD Hard-240GB
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 2,700,000
AMD Radeon R3 SSD Hard-480GB
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,500,000
Adata SU800 256GB SSD Hard
قیمت از 3,820,000
قیمت تا 3,820,000
Seagate ST2000VM003-2TB Pipeline HD HDD
قیمت از 1,780,000
قیمت تا 1,780,000
قیمت Corsair SSD HDD Force LE 960GB
قیمت از 10,700,000
قیمت تا 12,490,000
قیمت SSD Corsair Force LE 480GB-Sata3
قیمت از 5,670,000
قیمت تا 6,139,000
قیمت SSD Corsair Force LE 240GB-Sata3
قیمت از 2,950,000
قیمت تا 3,490,000
اس اس دی کینگستون مدل HyperX 3K
قیمت از 3,990,000
قیمت تا 3,990,000
اس اس دی کینگستون مدل HyperX Savage
قیمت از 3,590,000
قیمت تا 3,590,000
قیمت Adata Premier Pro Sx600 Internal SSD Drive
قیمت از 3,450,000
قیمت تا 3,450,000
hard disk Seagate surveillance Series ST-1000
قیمت از 1,790,000
قیمت تا 1,790,000
seagate Hard Disk surveillance 4T
قیمت از 4,490,000
قیمت تا 4,490,000
Plextor M5S-SATA3-256GB Hard SSD
قیمت از 3,150,000
قیمت تا 3,150,000
قیمت Western Digital Red - 3TB HDD
قیمت از 3,790,000
قیمت تا 3,790,000
هارد دیسک Western Digital RE 3TB
قیمت از 8,260,000
قیمت تا 8,260,000
قیمت Corsair SSD HDD Neutron XT-480GB
قیمت از 7,560,000
قیمت تا 7,560,000
SSD Corsair Force LE 960GB-Sata3
قیمت از 10,700,000
قیمت تا 10,700,000
SanDisk Ultra II 480GB SSD
قیمت از 5,100,000
قیمت تا
 

برندهای هارد دیسک SSD | HDD

سیلیکون پاور silicon power توشیبا TOSHIBA کینگ دیان KingDian پایونیر Pioneer ای دیتا Adata سیگیت seagate سامسونگ SAMSUNG ای ام دی AMD هیتاچی Hitachi پلکستور Plextor لکسار Lexar اچ پی HP وسترن دیجیتال western digital سن دیسک SanDisk کینگ مکس kingmax کینگستون Kingston کورسیر Corsair اینتل INTEL ژل Geil

قیمت هارد دیسک HDD | قیمت هارد دیسک SSD

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Plextor PX-256M5S M5S 256GB SSD
قیمت از 3,150,000
قیمت تا 3,150,000
اس اس دی SanDisk Extreme / 240GB
قیمت از 3,990,000
قیمت تا 3,990,000
اس اس دی SanDisk Extreme / 480GB
قیمت از 7,290,000
قیمت تا 7,290,000
SSD Hard Geil Zenith S3 240GB
قیمت از 3,290,000
قیمت تا 3,290,000
اس اس دی کینگستون مدل HyperX 3K
قیمت از 2,350,000
قیمت تا 2,350,000
اس اس دی کینگستون مدل HyperX Savage
قیمت از 1,990,000
قیمت تا 1,990,000
اس اس دی کینگستون مدل HyperX Savage
قیمت از 6,600,000
قیمت تا 6,890,000
قیمت Adata SX930 Internal SSD Drive
قیمت از 4,950,000
قیمت تا 4,950,000
قیمت Adata SP310 Internal SSD Drive
قیمت از 1,820,000
قیمت تا 1,820,000
قیمت Adata SP610 Internal SSD Drive
قیمت از 3,950,000
قیمت تا 3,950,000
قیمت Adata SX1000L Internal SSD Drive
قیمت از 7,900,000
قیمت تا 7,900,000
قیمت Adata Premier Pro SP900-64GB Internal SSD Drive
قیمت از 1,980,000
قیمت تا 1,980,000
Silicon Volex V60-60GB SSD Hard
قیمت از 1,420,000
قیمت تا 1,420,000
قیمت Kingmax Hard Disk SSD SME35
قیمت از 1,950,000
قیمت تا 1,950,000
KingSton SSDNow KC300-480GB
قیمت از 7,750,000
قیمت تا 7,750,000
اس اس دی کینگستون مدل HyperX 3K
قیمت از 6,890,000
قیمت تا 6,890,000
SanDisk Ultra II 240GB SSD
قیمت از 2,930,000
قیمت تا 2,930,000
اس اس دی Silicon Power Volex V80 / 240GB
قیمت از 3,840,000
قیمت تا 3,840,000
Silicon PowerSSD Drive - 480GB
قیمت از 7,180,000
قیمت تا 7,180,000
CORSAIR Force Series GS Hard SSD-128GB
قیمت از 000
قیمت تا 000
Samsung 250GB-840 EVO SSD Hard
قیمت از 000
قیمت تا 000
Samsung 500GB Pro 840 SSD Hard
قیمت از 000
قیمت تا 000
هارد دیسک Seagate 1TB-7200RPM - 32MB
قیمت از 000
قیمت تا 000
هارد دیسک Seagate 3TB-7200RPM - 32MB
قیمت از 000
قیمت تا 000
قیمت Seagate 2TB-7200RPM - 64MB HDD
قیمت از 000
قیمت تا 000
هارد دیسک Seagate 500GB 7200RPM - 16MB
قیمت از 000
قیمت تا 000
هارد دیسک Seagate 250GB 7200RPM - 8MB
قیمت از 000
قیمت تا 000
هارد دیسک Seagate 320GB / 7200RPM - 16MB
قیمت از 000
قیمت تا 000
هارد دیسک Toshiba 500GB-7200RPM - 32MB
قیمت از 000
قیمت تا 000
هارد دیسک Western Digital Green 6TB
قیمت از 000
قیمت تا 000
هارد دیسک Western Digital Blue / 500GB - 32MB
قیمت از 000
قیمت تا 000
هارد دیسک Western Digital Blue 1TB - 32MB
قیمت از 000
قیمت تا 000
هارد دیسک Western Digital RE 4TB
قیمت از 000
قیمت تا 000
اس اس دی Corsair Force LS 480GB
قیمت از 000
قیمت تا
 
 
 
 
3,890,000
CORSAIR Neutron XT 960GB SATA3 SSD
قیمت از 8,300,000
قیمت تا
 
 
هارد اس اس دی کینک دیان msata 60 GB
  1,700,000 1 روز و 38ساعت و23 دقیقه و 38 ثانیه قبل
هارد اس اس دی کینگ دیان S180 60GB 1,700,000 1 روز و 38ساعت و23 دقیقه و 38 ثانیه قبل
SSD - KingDian S200 120GB 1,970,000 1 روز و 38ساعت و23 دقیقه و 38 ثانیه قبل
هارد اس‌اس‌دی ای‌دیتا Premier Pro SP600 64GB 1,650,000 5 روز و 11ساعت و52 دقیقه و 22 ثانیه قبل
SSD - Corsair Force GS - 240GB 5,500,000 5 روز و 11ساعت و52 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد دیسک وسترن دیجیتال
 


:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

برندهای هارد سرور

اچ پی HP سیگیت seagate

قیمت هارد سرور HDD - SSD

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Seagate ES.3 ST1000NM0023-1TB Hard Drive Server
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,000,000
HP 1.2TB 12G SAS 10K 781518-B21 HDD Server
قیمت از 13,700,000
قیمت تا 18,000,000
HP 300GB 12G 759208-B21 HDD Server
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
HP 300GB U320 SCSI 15K 411089-B22 HDD Server
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,500,000
Seagate Constellation ES.3 ST2000NM0033-2TB Internal Hard Drive
قیمت از 5,400,000
قیمت تا 5,800,000
Seagate Constellation ES.3 ST1000NM0033 Internal HDD Server-1TB
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 5,100,000
Seagate Constellation ES.3 ST4000NM0033-4TB Internal Hard Drive
قیمت از 7,600,000
قیمت تا 9,000,000
Seagate Constellation ES.3 ST4000NM0023 Internal Hard Drive-4TB
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 8,700,000
HP 300GB U320 SCSI 10K 350964-B22 HDD Server
قیمت از 4,200,000
قیمت تا 4,200,000
Seagate Surveillance ST4000VX000-4TB Internal Hard Drive
قیمت از 5,200,000
قیمت تا 6,100,000
HP 900GB 6G SAS 10K HDD Server
قیمت از 7,800,000
قیمت تا 11,200,000
HP 600GB 6G 739898-B21 SSD Server
قیمت از 5,650,000
قیمت تا 5,700,000
HP 300GB 6G SAS 15K 652611-B21 HDD Server
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 9,500,000
HP 300GB 6G SAS 10K 652564-B21 HDD Server
قیمت از 3,900,000
قیمت تا 5,500,000
HP 1.2TB 6G SAS 10K HDD Server
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 13,800,000
HP 1.2TB 6G SAS 10K 697574-B21 HDD Server
قیمت از 12,900,000
قیمت تا 13,000,000
Seagate ST6000NM0024-6TB Enterprise Capacity 3.5 Server HDD
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP J9F48A MSA 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD
قیمت از 180,000,000
قیمت تا 180,000,000
HP 300GB 3G SAS 15K HDD Server
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 9,500,000
HP 300GB 12G 737261-B21 HDD Server
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 53,000,000
HP 146GB 15K 3.5In HDD server
قیمت از 6,800,000
قیمت تا 7,000,000
HP 600GB 6G SAS 10K HDD Server
قیمت از 7,450,000
قیمت تا 9,100,000
HP 3TB 6G SAS 652766-B21 HDD Server
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,000,000
HP 146GB 6G SAS 15K 652605-B21 HDD Server
قیمت از 6,450,000
قیمت تا 7,000,000
HP 1TB 6G SAS 7.2K 652753-B21 HDD Server
قیمت از 8,700,000
قیمت تا 8,700,000
HP 300gb 10k DL380 G8 HDD server
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 6,500,000
HP 500GB 7.2k DL380 G8 HDD server
قیمت از 8,450,000
قیمت تا 8,500,000
HP 1TB 6G SAS 7.2K 652749-B21 HDD Server
قیمت از 8,650,000
قیمت تا 11,000,000
HP 36GB U320 SCSI 15K HDD Server
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 10,000,000
HP 450GB 6G SAS 10K 652572-B21 HDD Server
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP 600GB 6G SAS 15K HDD Server
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 13,800,000
HP 146GB 6G SAS 10K HDD Server
قیمت از 3,150,000
قیمت تا 3,500,000
HP 2TB 6G SAS 7.2K 652757-B21 Server HDD
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 8,000,000
HP 72GB 3G SAS 10K 384842-B21 HDD Server
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 3,000,000
HP 1TB 6G SATA 7.2K 657750-B21 HDD Server
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 5,500,000
HP 146GB 3G SAS 15K 384854-B21 HDD Server
قیمت از 4,200,000
قیمت تا 4,200,000
HP 500GB 6G SAS 7.2K 652745-B21 HDD Server
قیمت از 7,000,000
قیمت تا 7,000,000
HP 72GB 6G SAS 15K HDD Server
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 2,800,000
Seagate 512E ST4000NM0034-4TB Hard Drive Server
قیمت از 8,800,000
قیمت تا 8,800,000
HP 1TB WD1003FBYX HDD Server
قیمت از 5,000,000

قیمت تا

برندهای هارد سرور

سیگیت seagate اچ پی HP

قیمت هارد سرور HDD - SSD

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Seagate Surveillance ST8000VX0002-8TB Internal Hard Drive
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 14,300,000
Seagate Surveillance ST3000VX006-3TB Internal Hard Drive
قیمت از 4,400,000
قیمت تا 4,400,000
Seagate Surveillance ST1000VX001-1TB Internal Hard Drive
قیمت از 2,120,000
قیمت تا 2,400,000
Seagate 512E ST8000NM0055-8TB Hard Drive Server
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 17,000,000
Seagate 512E ST6000NM0034-6TB Hard Drive Server
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 12,500,000
Seagate Surveillance ST6000VX0001-6TB Internal Hard Server
قیمت از 8,250,000
قیمت تا 11,000,000
Seagate Constellation ES.3 ST2000NM0023-2TB Internal Hard Drive Server
قیمت از 6,700,000
قیمت تا 6,700,000
Seagate 512E ST4000NM0024-4TB Hard Drive Server
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 8,000,000
Seagate Constellation ES.3 ST3000NM0033-3TB Internal Hard Drive
قیمت از 6,500,000
قیمت تا 7,500,000
Seagate Constellation ST3000NM0023 2TB Internal Hard Drive
قیمت از 6,800,000
قیمت تا 7,500,000
Seagate Constellation ST32000645SS Internal Hard Drive-2TB
قیمت از 6,000,000
قیمت تا 6,000,000
Seagate 600GB ST3600057SS Hard Drive
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP 72GB 6G 15K 512545-B21 HDD Server
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 2,800,000
HP 146GB 6G 15K 2.5In SC HDD Server
قیمت از 6,500,000
قیمت تا 7,000,000
HP SAS 72GB 10K HDD Server
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,700,000
HP SCSI 146GB 10K 2.5 HDD Server
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 3,500,000
HP SCSI 72GB 10K 3.5In HDD Server
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,400,000
HP SCSI 72GB 15K 2.5 HDD Server
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 3,000,000
Seagate 300GB SAS ST3300057SS Hard Drive
قیمت از 5,100,000
قیمت تا 5,100,000
HP 1TB 6G 7.2K 2.5In SC MDL HDD Server
قیمت از 000
قیمت تا 000
HP 450GB 15K AG804A HDD Server
قیمت از 000
قیمت تا 000
HP 146GB 6G SAS 10K HDD Server
قیمت از 000
قیمت تا 000
HP 900GB 12G SAS 10K HDD Server
قیمت از 000
قیمت تا 000
HP 450GB 10K HDD Server
قیمت از 000
قیمت تا 000
HP SAS 2TB 7.2K HDD Server
قیمت از 000
قیمت تا 000
HP 759548-001 600GB 12G SAS 15K Hard Server
قیمت از 000

قیمت تا

برندهای مادربرد سرور

اچ پی HP سوپرمایکرو Supermicro

قیمت مادربرد سرور Motherboard Server

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Supermicro X10SLH-F-O Server Motherboard
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 10,000,000
Supermicro MBD-X8DTL-I-O Server Motherboard
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
Supermicro X9DRL-3F-O Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 15,500,000
Supermicro X9DRL-iF-O Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,500,000
Supermicro X10DRH-C Server Motherboard
قیمت از 25,500,000
قیمت تا 29,500,000
Supermicro X10DRI Server Motherboard
قیمت از 17,500,000
قیمت تا 19,500,000
HP ML110 G7 644671-001 Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,000,000
HP ML370 G4 408300-001 Server Motherboard
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
HP ML350 G6 606019-001 Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,000,000
HP ML310e G8 v2 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP ML110 G6 576924-001 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP ML370 G5 434719-001 Server Motherboard
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,000,000
HP ML350 G5 461081-001 Server Motherboard
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,000,000
HP DL360 G6 493799-001 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL580 G7 591196-001 System board assembly
قیمت از 30,000,000
قیمت تا 30,000,000
HP DL360 G5 436066-001 System IO Board
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL320 G5 432924-001 Server Motherboard
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL180 G5 461511-001 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL180 G6 608865-001 Server Motherboard
قیمت از 13,500,000
قیمت تا 14,000,000
HP DL360 G7 641250-001 Server Motherboard
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,000,000
HP DL380 G5 436526-001 Server Motherboard
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP L110 G7 801939-001 Server Motherboard
قیمت از 45,000,000
قیمت تا 45,000,000
HP DL360p G8 718781-001 Server Motherboard
قیمت از 35,000,000
قیمت تا 45,000,000
Supermicro X9DRI-F-O Server Motherboard
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 17,000,000
Supermicro MBD-X10SAE-O Motherboard Server
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,500,000
Supermicro X9DRH-7TF-O Server Motherboard
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 25,000,000
Supermicro MBD-X9SRA-O Server Motherboard
قیمت از 11,500,000
قیمت تا 11,500,000
Supermicro MBD-X9SAE-V Server Motherboard
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
Supermicro MBD-X10DRL-I Server Motherboard
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 14,500,000
Supermicro MBD-X10SRL Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,000,000
Supermicro X9DR7-LN4F-JBOD Server Motherboard
قیمت از 24,000,000
قیمت تا 24,000,000
Supermicro MBD-X10SRI-F Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
Supermicro MBD-X10SLH-F Server Motherboard
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,000,000
Supermicro MBD-X10SL7-F Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
Supermicro MBD-X10DRI Server Motherboard
قیمت از 18,500,000
قیمت تا 18,500,000
Supermicro MBD-X10DRI-LN4 plus Motherboard
قیمت از 23,000,000
قیمت تا 23,000,000
Supermicro MBD-X10SLL-F Server Motherboard
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
Supermicro X9SRL-F-O Server Motherboard
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 12,500,000
Supermicro MBD-X10DRD-INTP Motherboard
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 17,000,000
Supermicro MBD-X9DAi-O Server Motherboard
قیمت از 19,000,000

قیمت تا

برندهای مادربرد سرور

سوپرمایکرو Supermicro اچ پی HP

قیمت مادربرد سرور Motherboard Server

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Supermicro MBD-X10SRA Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,000,000
Supermicro MBD-X10DRL-C Server Motherboard
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 25,000,000
Supermicro X9SRi-3F-O Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,500,000
Supermicro MBD-X10DRH-CT Server Motherboard
قیمت از 33,000,000
قیمت تا 33,000,000
Supermicro MBD-X10DRC-T4 plus Server Motherboard
قیمت از 34,000,000
قیمت تا 34,000,000
Supermicro MBD-X10SRH-CLN4F Motherboard
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 17,000,000
Supermicro MBD-X10DRH-C Server Motherboard
قیمت از 29,000,000
قیمت تا 29,000,000
Supermicro MBD-X10DAI Server Motherboard
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 19,500,000
Supermicro MBD-X10DAC Server Motherboard
قیمت از 20,500,000
قیمت تا 23,000,000
Supermicro X9DR3-LN4F Server Motherboard
قیمت از 20,500,000
قیمت تا 20,500,000
Supermicro MBD-X10DRC-LN4 plus Server Motherboard
قیمت از 32,500,000
قیمت تا 32,500,000
Supermicro MBD-X10DAC Server Motherboard
قیمت از 23,000,000

قیمت تا

برندهای رم سرور

نانیا Nanya سیلیکون پاور silicon power اچ پی HP هاینیکس Hynix ای بی ام IBM

قیمت رم سرور RAM

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP 16GB DDR4-2400 836220-B21 RAM Server
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 14,000,000
HP 16GB DDR4-2133 726719-B21 RAM Server
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 7,000,000
HP dual Rank x4 DDR4-2133-32GB Server Ram
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 14,000,000
HP dual Rank x4 DDR4-2133-16GB Server Ram
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 6,300,000
HP 32GB DDR4-2400 805353-B21 RAM Server
قیمت از 17,500,000
قیمت تا 17,500,000
HP PC2-5300F 8GB RAM Sever
قیمت از 2,100,000
قیمت تا 2,500,000
HP 16GB DDR4-2400 805349-B21 RAM Server
قیمت از 6,450,000
قیمت تا 7,000,000
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R 713985-B21 RAM Sever
قیمت از 7,250,000
قیمت تا 7,300,000
HP 8GB 1Rx4 PC3-12800R 647899-B21 RAM Sever
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 4,300,000
HP 4GB PC2-5300 Server RAM
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,300,000
HP 16GB PC2-5300F RAM Sever
قیمت از 5,800,000
قیمت تا 5,800,000
HP 8GB PC3-12800E RAM Server
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 5,000,000
HP 16GB PC3-12800R Server RAM
قیمت از 7,000,000
قیمت تا 7,100,000
HP DL380 G6 496069-001 Server Motherboard
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,000,000
HP 8GB PC3-12800R Server RAM
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,300,000
HP 16GB DDR4-2133 726720-B21 RAM Server
قیمت از 12,900,000
قیمت تا 13,000,000
HP DL380 G7 Server Motherboard
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 17,000,000
HP ML110 G6 500672-B21 RAM Server
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,300,000
HP DL380p G8 RAM Sever
قیمت از 1,600,000
قیمت تا 1,600,000
HP ML370 G5 Memory board
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 2,800,000
HP ML370 G4 343057-B21 RAM Sever
قیمت از 2,100,000
قیمت تا 2,100,000
HP ML310e G8 v2 RAM Sever
قیمت از 4,800,000
قیمت تا 4,850,000
HP DL580 G5 449416-001 Memory expansion board
قیمت از 3,700,000
قیمت تا 3,700,000
HP DL580 G7-E7 644172-B21 Memory cartridge
قیمت از 4,800,000
قیمت تا 4,800,000
HP DL360p G8 708643-B21 RAM Sever
قیمت از 1,600,000
قیمت تا 1,600,000
HP DL320 G5 408854-B21 RAM Server
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,200,000
HP DL360 G5 413015-B21 RAM Sever
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,500,000
HP ML310e G8 RAM Server
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
HP DL360 G7 604505-B21 RAM Server
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
HP 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13Kit RAM Sever
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 7,400,000
HP 16GB 2RX4 PC3-12800R-11-Kit 684066-B21 Server RAM
قیمت از 6,400,000
قیمت تا 6,500,000
HP 16GB 708641-B21 Server RAM
قیمت از 7,200,000
قیمت تا 8,200,000
HP 2GB PC3-12800E 669320-B21 Server Ram
قیمت از 900,000
قیمت تا 900,000
HP 16GB PC3L-10600R 627812-B21 RAM Sever
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 8,500,000
HP 8GB DDR4-2133 759934-B21 Server RAM
قیمت از 4,100,000
قیمت تا 4,200,000
HP 32GB DDR4-2133 728629-B21 Server RAM
قیمت از 13,500,000
قیمت تا 18,000,000
HP 4GB 647893-B21 RAM Sever
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,000,000
HP 512MB P-Series BBWC 462967-B21 RAM Sever
قیمت از 900,000
قیمت تا 900,000
HP 4GB 500658-B21 RAM Sever
قیمت از 1,700,000
قیمت تا 1,800,000
HP 4GB PC3L-12800R 713981-B21 RAM Sever
قیمت از 2,000,000

قیمت تا

برندهای رم سرور

نانیا Nanya سیلیکون پاور silicon power اچ پی HP هاینیکس Hynix ای بی ام IBM

قیمت رم سرور RAM

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP 4GB PC2-3200 343057-B21 RAM Sever
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 3,000,000
HP 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-9Kit 647897-S21 RAM Server
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 2,700,000
HP 4GB 669322-B21 RAM Server
قیمت از 1,900,000
قیمت تا 1,900,000
HP 2GB PC3L-10600E RAM Server
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
HP DDRII PC-5300 8GB RAM Server
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,700,000
HP 256MB 462968-B21 RAM Server
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
IBM 8GB 00Y3654 RAM Server
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
silicon power 1G DDR2 800 server RAM
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
Hynix 4GB PC2-5300 CL5 36c DDR2-667 Server Ram
قیمت از 450,000
قیمت تا 500,000
HP 4GB PC2 3500 461828-B21 RAM Server
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
HP 8GB DDR4-2133 726718-B21 Server RAM
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,000,000
HP 2GB PC2-3200 343056-B21 RAM Server
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,000,000
NANYA 4GB PC2-5300 CL5 36c DDR2-667 Server Ram
قیمت از 450,000
قیمت تا 450,000
HP 64GB DDR4-2133 726724-B21 Server RAM
قیمت از 000
قیمت تا 000
HP 8GB DDR4-2400 805347-B21 Server RAM
قیمت از 000
قیمت تا 000
HP Kit 8GB 2RX4 PC3-14900R-13 708639-B21 RAM Sever
قیمت از 000

قیمت تا:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

برندهای سرور و قطعات سرور

اچ پی آی HPI متفرقه no name ال اس آی LSI سوپرمایکرو Supermicro کیونپ Qnap گرین Green اوریکو Orico اچ پی HP اینتل INTEL ای ام دی AMD سان Sun اچ پی ای HPE تی پی لینک TP-Link

قیمت سرور و قطعات سرور

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Intel Xeon E5-2660v2 715217-B21 Server CPU
قیمت از 22,000,000
قیمت تا 22,000,000
Intel Xeon E5-2690 Server CPU
قیمت از 4,600,000
قیمت تا 46,000,000
INTEL Xeon E5-2660 CPU Server
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
Intel Xeon E5530 492237-B21 Server CPU
قیمت از 3,800,000
قیمت تا 3,800,000
Intel Xeon E5-2660v3 762764-B21 Server CPU
قیمت از 50,000,000
قیمت تا 50,000,000
HP Proliant DL360 G5 700W 412211-001 Power Servers
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,750,000
HP 405139-b21 256MB P400 Raid Controller Cache server
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
HP 512MB 534916-B21 Server Cache
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Supermicro CSE-732i-500B SuperChassis Case Server
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
HP Proliant DL360 G5 Server
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 25,100,000
Intel Xeon E5410 459142-B21 Server CPU
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,000,000
Supermicro Cse-811tq-520b Server
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,000,000
HP Used ProLiant DL360 G7 5600 Server
قیمت از 35,000,000
قیمت تا 35,000,000
HP Xeon X5150 ML370G5 Kit CPU Server
قیمت از 25,500,000
قیمت تا 25,600,000
Intel Xeon E5540 492244-B21 Server CPU
قیمت از 2,600,000
قیمت تا 2,600,000
INTEL Xeon X5560 492232-B21 CPU Server
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 4,300,000
Supermicro CSE-813MTQ-600CB Case Server
قیمت از 14,500,000
قیمت تا 14,500,000
Supermicro CSE-825TQ-563LPB Case Server
قیمت از 16,500,000
قیمت تا 18,500,000
Supermicro CSE-733i-500b Case Server
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP 412140-B21 Single Active Cool Fan for BLc7000
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 5,500,000
INTEL Xeon E5450 458583-B21 CPU Server
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,700,000
INTEL Xeon X5550 492234-B21 CPU Server
قیمت از 3,900,000
قیمت تا 3,900,000
LSI 9261.8i Raid Controller
قیمت از 14,500,000
قیمت تا 16,500,000
HP Used ProLiant DL360 G6 E5504 Rackmount Server
قیمت از 33,000,000
قیمت تا 33,000,000
HP Proliant DL380 G9 E5-2620v3 752688-B21 Server
قیمت از 58,000,000
قیمت تا 116,000,000
Intel Xeon E5620 587476-B21 Server CPU
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 2,800,000
INTEL Xeon X5570 500094-B21 CPU Server
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
HP ProLiant DL360 G7 5600 Series Server
قیمت از 45,000,000
قیمت تا 45,000,000
HP ML310 G8 E3-1220 ProLiant Tower Server
قیمت از 24,000,000
قیمت تا 39,000,000
HP DL580 G7 E7-4807 Server
قیمت از 130,000,000
قیمت تا 131,000,000
Intel Xeon E5420 458577-B21 Server CPU
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP 1200W Power Servers
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 6,700,000
HP BBWC 512MB 405148-B21 Server Raid Controller
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP 407745-001 Front Bezel Server
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,000,000
 HP DL380 G7 Hot Plug Fan
قیمت از 700,000
قیمت تا 700,000
Supermicro Cse-823TQ-653LPB Server
قیمت از 15,000,000
قیمت تا 15,000,000
HP 460W Power Server
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 3,500,000
HP 750W Power Server Supply
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 4,100,000
HP ML110 G6 Power Servers
قیمت از 3,900,000
قیمت تا 3,900,000
HP ML370 G5 sever Fan

فن سرور اچ پی

 

 

 

 

برندهای سرور و قطعات سرور

متفرقه no name ال اس آی LSI کیونپ Qnap سوپرمایکرو Supermicro اچ پی آی HPI اچ پی ای HPE سان Sun تی پی لینک TP-Link اینتل INTEL گرین Green اوریکو Orico اچ پی HP ای ام دی AMD

قیمت سرور و قطعات سرور

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP DL380 G6-8SFF Cage Hot Plug
قیمت از 3,800,000
قیمت تا 3,800,000
HP P2000 595W 592267-001 Power Server
قیمت از 4,545,445
قیمت تا 14,000,000
Supermicro CSE-745TQ-R920B SuperChassis Case Server
قیمت از 27,000,000
قیمت تا 30,000,000
Supermicro CSE-732i-R500B SuperChassis Case Server
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 17,000,000
HP ML350 G6 E5520 Used ProLiant Tower Server
قیمت از 33,000,000
قیمت تا 34,000,000
Supermicro CSE-745TQ-800B SuperChassis Case Server
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 19,500,000
Intel Xeon X5460 458581-B21 Server CPU
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
HP 10000 257414-B21 Rack Roof Mount Fan Kit
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 13,000,000
HP DL380 G6 sever Fan
قیمت از 700,000
قیمت تا 700,000
HP DL580 G5 X7460 Server CPU
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP DL380 G6 Server BBWC
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
HP DL380p G8 Power Servers
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,550,000
HP DL580 G7 Sever Fan
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP DL580 G5 Power Board Servers
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL380 G6 Heatsink Server
قیمت از 700,000
قیمت تا 700,000
Intel Xeon X5650 587482-B21 Server CPU
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,000,000
INTEL Xeon E5640 587480-B21 CPU Server
قیمت از 3,800,000
قیمت تا 3,800,000
INTEL Xeon E5630 587478-B21 CPU Server
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Intel Xeon E5440 458585-B21 Server CPU
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,000,000
INTEL Xeon E5520 492239-B21 CPU Server
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 1,500,000
HP P410 256MB 462862-B21 Server Raid Controller
قیمت از 5,800,000
قیمت تا 5,800,000
HP Used ProLiant DL380 G7 E5640 Rackmount Server
قیمت از 34,000,000
قیمت تا 35,000,000
HP DL380 G5 VRM
قیمت از 700,000
قیمت تا 700,000
HP DL380 G6 HDD Tray Caddy
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
HP DL380 G6 Rail Kit Rack
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
HP DL380 G7-8SFF Cage Hot Plug
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,000,000
hp DL380 G7 BBWC Battery Backup cash server
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
HP ML310e G8 Network Adapter Server
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 35,000,000
HP ML310e G8 Power Servers
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,500,000
HP ML350 G5 Heatsink Server
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,100,000
HP DL580 G5 Power Servers
قیمت از 4,900,000
قیمت تا 4,900,000
HP ML110 G7 RAM Sever
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,300,000
HP ML350 G6 HDD Cage
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,500,000
HP DL380 G7 HDD Tray Caddy HDD
قیمت از 600,000
قیمت تا 4,000,000
HP ML350 G6 Power Board Servers
قیمت از 6,100,000
قیمت تا 6,100,000
HP DL580 G5 Heatsink Server
قیمت از 2,600,000
قیمت تا 2,600,000
HP DL580 G5 Sever Fan
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP DL380 G6 Power Board Servers
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
HP ML370 G6 Power Servers
قیمت از 4,900,000
قیمت تا 4,900,000
Supermicro CSE-825TQ-R740LPB Case Server
قیمت از 28,500,000

قیمت تا

برندهای سرور و قطعات سرور

اچ پی HP تی پی لینک TP-Link اچ پی ای HPE سوپرمایکرو Supermicro اچ پی آی HPI ای ام دی AMD متفرقه no name اینتل INTEL کیونپ Qnap ال اس آی LSI سان Sun اوریکو Orico گرین Green

قیمت سرور و قطعات سرور

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Supermicro CSE-825TQ-600LPB Case Server
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 19,000,000
HP 750W 738024-B21 Battery Backup Module
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
HP DL360p G8 E5 2650v2 Server CPU
قیمت از 29,000,000
قیمت تا 32,500,000
HP DL380 G9 E5-2620v3 752687-B21 Proliant Server
قیمت از 75,000,000
قیمت تا 75,000,000
Supermicro CSE-733TQ-665B Case Server
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,000,000
Intel Xeon X5690 633410-B21 Server CPU
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,000,000
HP DL370 G6 Server Fan
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
HP DL370 G6 538755-001 Heatsink Server
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
HP DL370 G6 Server Motherboard
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,000,000
HP DL370 G6 Network Adapter Server
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
Intel Xeon ML110 G6 X3450 Server CPU
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
HP DL360p G8 Heatsink Server
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 1,500,000
HP ML370 G6 Server Fan
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
HP DL380p G8 Hot-Plug Processor Fan
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
HP ML110 G7 Heatsink Server
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
HP DL380 G7 Power Board Servers
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
HP DL370 G6 Power Board Servers
قیمت از 5,800,000
قیمت تا 5,800,000
HP ML350 G6 Power Servers
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
HP ML370 G4 Power Servers
قیمت از 2,100,000
قیمت تا 3,000,000
HP ML110 G6 Heatsink Server
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
HP ML110 G6 Sever Fan
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP ML370 G4 Sever Fan
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,300,000
HP ML370 G4 Heatsink Server
قیمت از 600,000
قیمت تا 600,000
HP ML350 G5 Power Board Servers
قیمت از 39,000,000
قیمت تا 39,000,000
HP DL380 G7 Heatsink Server
قیمت از 700,000
قیمت تا 700,000
HP DL380 G5 1000W Power Servers
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 2,900,000
HP DL380p G8 Heatsink Server
قیمت از 1,400,000
قیمت تا 1,400,000
HP DL580 G7 Power Board Servers
قیمت از 15,000,000
قیمت تا 15,000,000
HP DL580 G7 Power Servers
قیمت از 4,900,000
قیمت تا 4,900,000
HP DL580 G7 Heatsink Server
قیمت از 3,200,000
قیمت تا 3,200,000
HP 750W 660183-001 Power Server
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
HP ML370 G5 Power Board Servers
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
HP ML370 G6 NIC Server Network Adapter
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
HP Proliant DL320 G5 420W 432932-001 Power Servers
قیمت از 4,600,000
قیمت تا 4,900,000
HP ML370 G6 Heatsink Server
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
HP DL360 G6 Power Servers
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 2,800,000
HP DL580 G5 IO board
قیمت از 6,000,000
قیمت تا 6,000,000
HP ML310e G8 v2-E3 1271v3 Server CPU
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 14,100,000
HP DL580 G5 SPI board
قیمت از 16,900,000
قیمت تا 17,000,000
HP DL380P G8 E5-2695v2 Server CPU
قیمت از 50,000,000

قیمت تا

برندهای سرور و قطعات سرور

اینتل INTEL سان Sun ای ام دی AMD کیونپ Qnap اوریکو Orico سوپرمایکرو Supermicro تی پی لینک TP-Link گرین Green اچ پی HP اچ پی ای HPE ال اس آی LSI متفرقه no name اچ پی آی HPI

قیمت سرور و قطعات سرور

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP ML310e G8 Heatsink Server
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,000,000
HP ML370 G6 Server Motherboard
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,000,000
HP ML350 G6 Sever Fan
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP ML350 G6 Heatsink Server
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,300,000
HP ML370 G6 Power Board Servers
قیمت از 5,800,000
قیمت تا 5,800,000
HP ML370 G6 RAM Sever
قیمت از 8,800,000
قیمت تا 8,900,000
HP ML110 G7 Power Servers
قیمت از 3,900,000
قیمت تا 3,900,000
HP ML110 G7 Sever Fan
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP P2000 G3 MSA AP836B Fibre Channel Controller
قیمت از 80,000,000
قیمت تا 80,000,000
HP DL580 G7 Drawer board
قیمت از 31,000,000
قیمت تا 31,000,000
HP DL580 G7 IO Board
قیمت از 30,000,000
قیمت تا 30,000,000
INTEL Xeon DL360 G5 X5470 Server CPU
قیمت از 3,200,000
قیمت تا 3,200,000
HP DL360 G5 sever Fan
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
HP DL360 G5 Heatsink Server
قیمت از 900,000
قیمت تا 900,000
HP DL360 G7 sever Fan
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
HP DL360 G7 507672-001 Heatsink Server
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
HP DL370 G6 Cage Hot Plug
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 5,900,000
HP DL320 G5 432933-001 sever Fan
قیمت از 2,300,000
قیمت تا 2,400,000
HP DL320 G5 432929-001 Heatsink Server
قیمت از 2,100,000
قیمت تا 2,100,000
HP DL360 G6 507672-001 Heatsink Server
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
HP Proliant DL360 G7 460W 593188-B21 Power Servers
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 2,800,000
HP DL360 G6 RAM Sever
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 4,300,000
HP DL380 G5 Fan backplane board
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 2,400,000
HP DL380 G5 Heatsink Server
قیمت از 600,000
قیمت تا 600,000
HP ML310e G8 E3-1220 722445-B21 ProLiant Tower Server
قیمت از 23,000,000
قیمت تا 37,000,000
HP DL360 G9 Heatsink Server
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,000,000